Hopp til hovedinnhold

Mjøsa, Vorma og Storsjøen i Odalen

Mjøsa er Glommavassdragets største magasin, med et magasinvolum på 1312 mill. m3 og en reguleringsgrad på 12 %. Det betyr at 12 % av tilsiget til Mjøsa kan magasineres i Mjøsa på årsbasis.

Mjøsa har stor betydning for flomdemping i vassdraget. Det er plass til cirka 25% av årstilsiget til Mjøsa i alle magasinene i nedbørfeltet samlet.

Nivå for begynnende skadeflom er 123,69 moh, mens nivå for 10-års flom er 124,19 moh (per 02/2020). Under flommen i 1995 steg vannstanden opp til 125,62 moh., dvs. en stigning på 2,68 m over HRV. Dette tilsvarer en flom med 50-100 års gjentaksintervall i Mjøsa.

Reguleringen i Mjøsa

Reguleringsanlegget for Mjøsa ligger ved Svanfoss i Vorma elv, ca. 30 km nedenfor utløpet av Mjøsa ved Minnesund. Dammen ved Svanfoss manøvreres ved hjelp av fire luker. Avløpet fra Mjøsa bestemmes av vannstanden i innsjøen, lukestillinger ved Svanfoss dam, vannføringen i Glomma og av høyden på overvannet ved Rånåsfoss kraftverk som er det første nedenforliggende kraftverket.

Figur 5 Reguleringsanlegget til Mjøsa ved Svanfoss i Vorma mai 2005 (Foto: (Jens Nicolai Thom)

Manøvreringsreglementet for Mjøsa

Manøvreringen av Mjøsa følger et manøvreringsreglement som relativt detaljert beskriver hvordan vannføringen ut av Mjøsa skal styres på ulike vannstander. Her er det blant annet bestemmelser om hvordan lukene skal stå ved ulike vannstander og vannføringer. Manøvreringsreglementet er fastsatt ved kongelig resolusjon og kan kun endres av Kongen. Regulanten plikter å følge de regler som gjelder i manøvreringsreglementet. NVE kan imidlertid vurdere om det etter søknad eller pålegg kan eller bør gis midlertidig tillatelse til annen manøvrering. Kriteriene for et slikt avvik er i første rekke knyttet til en særskilt, eller uvanlig fare for mennesker, miljø eller eiendom.

Storsjøen i Odal og Funnefoss kraftverk

Vannet fra Storsjøen i Odalen renner ut i Oppstadåa, som munner ut i Glomma ved Skarnes, om lag 20 km oppstrøms Glommas samløp med Vorma. Storsjøen er ikke regulert til kraftproduksjon, men vannstanden påvirkes av kjøringen av Funnefoss kraftverk (40 MW), som ligger ca 5 km oppstrøms Glommas samløp med Vorma.

Det er ventet stor flom i vassdraget. Hvorfor er ikke Storsjøen og Glomma ovenfor Funnefoss kraftverk tappet ned?

Det har liten effekt på store flommer å forhåndstappe vann fra Storsjøen ved å senke overvannet ved Funnefoss. Dette fordi det først og fremst er vannstanden i Glomma som bestemmer vannstanden i Storsjøen. Reguleringsvolumet i Storsjøen er så lite at en lavere vannstand i Storsjøen vil bli utjevnet i løpet av noen dager med flom. Senking av vannstanden i Storsjøen vil kunne forsinke starten på flommen noe, og kan ha en effekt på små og mellomstore flommer. På større flommer (over 2000 m3/s ved Funnefoss) vil ikke senking av overvannet ved Funnefoss ha vesentlig effekt på vannstanden i Storsjøen.