Forebygg skader - råd til beredskapsaktører

Det er kommuner, Statens vegvesen og Bane Nor som har det lokale beredskapsansvaret. Det er viktig at de kjenner til det lokale sårbarhetene, det vil si informasjon om kritisk vannstand eller vannføring som kan påføre skader på infrastruktur og bebyggelse ved et vassdrag.

Forebyggende råd

  • Rens vannveier: Det er kommunene, Statens vegvesen, Bane NOR som skal sørge for å rense avløpveier for is, snø, søppel, grus og sand slik at vannet kan renne uten hinder.
  • Gjennomgå beredskapsplaner: Kommune oppfordres til å gjennomgå egen risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan for håndtering av flom- og skredhendelser.
  • Kartlegg tilgjengelige ressurser: Avklar hvem i kommunen som kan håndtere flom og jordskred, inkl. tilgjengelig personell, maskiner, sandsekker, pumper og sambandsutstyr.
  • Registrer observasjoner: Bilder av flom, vann på avveie og skred hjelper Flom- og jordskredvarslingen til å lage bedre varsler. Del de via Varsom-appen eller send de til flom-jordskredvarsling@nve.no 

Ansvarsfordeling

  • NVENVEs regionkontor kan bistå lokale og regionale beredskapsansvarlige med faglig råd og ressurser i krise- og beredskapssituasjoner. 
  • Regulanter: Har ansvar for å begrense flomskader. Dette kan skje innenfor manøvreringsreglement, ved avvik fra manøvreringsreglement etter tillatelse, eller som pålegg fra NVE. Regulantene skal ha planer for håndtering av store flommer i sine beredskapsplaner.
  • Infrastruktureiere: Alle infrastruktureiere, som Statens vegvesen, Bane NOR, kraftselskap og andre private selskap, har et ansvar for å motvirke skader som følge av flom eller skred.