Om flom- og jordskredvarslingen

NVE har en sentral rolle i landets flom- og skredberedskap. NVE har ansvaret for den nasjonale jordskred- og flomvarslingstjenesten og har beredskapstelefon for flom- og skredsituasjoner.

Flom- og jordskredvarslene er basert på en firetrinns aktsomhetsnivåskala (grønt, gult, oransje, rødt), for hele landet. Aktsomhetsnivået sier noe om hvilken grad av aktsomhet eller oppmerksom­het varselmottaker bør ha og hvilke tiltak man kan gjøre for å forebygge skader.

NVE varsler på regionalt nivå, det vil si for større områder, som ett eller flere fylker eller en gruppe kommuner. Tjenesten er operativ alle årets dager. Vi publiserer daglig vurderinger av flom- og jordskredfaren for de kommende tre dagene. Resultatet blir publisert på varsom.no

Varslingsrutiner

Hvis det er grunnlag for varsel på gult, oransje eller rødt nivå blir disse publisert på varsom.no, yr.no og halo.met.no, og sendes ut med SMS og/eller e-post til alle som har abonnert (gratis tjeneste).

Varslingstjenestene gir også løpende informasjon om varsler på høyt nivå og forventet utvikling, slik at lokale myndigheter kan håndtere situasjonen best mulig. Flom- og jordskredvarslingen legger også ut informasjon på twitter. Ved langvarige hendelser på oransje og rødt nivå publiseres det jevnlige statusoppdatering på varsom.no.

Beredskapsaktører

Ved oransje og rødt nivå blir flom- og jordskredvarslene sendt på e-post til beredskapsansvarlige hos Statsforvalteren og vegmyndighetene. Både Statsforvalter og vegmyndighetene må kvittere på at de har mottatt varsel. Statsforvaltere skal videreformidle varsel til relevante kommuner og følge opp at kommunene har mottatt varslene. Dette som en ekstra sikkerhet, selv om kommunene også forventes å abonnere på varslene. Vegmyndighetene videreformidler varslene til de relevante vegtrafikksentralene.

 

Varslingsrommet for flom- og jordskredfare på NVEs hovedkontor i Oslo. Foto: NVE.

 

Jordskredvarslingen i Norge – et pionerarbeid

Oppbyggingen av en nasjonal varslingstjeneste for jordskredfare et er pionerarbeid. Norge er et av de første land i verden som utvikler en slik operativ tjeneste.

I 2010 begynte NVE arbeidet med å etablere jordskredvarslingstjenesten. Formålet er å avdekke potensielt farlige hydrometeorologiske situasjoner som kan føre til jordskred, flomskred og sørpeskred, samt å varsle lokale beredskapsmyndigheter og publikum. Skredfarevurderingen baserer seg på analyse av: a) daglige meteorologiske og hydrologiske observasjoner og prognoser; b) hydrometeorologisk indeks basert på terskelverdier, prognosert vanntilførsel (regn og snøsmelting), vannmetning i jorda, tele og grunnvannstilstand, c) observert grunnvannstand og vannføring og d) analyse av historisk skredaktivitet. Fra januar 2013 inngikk også parametere for vurdering av sørpeskred. Disse er blant annet prognosert vanntilførsel, temperatur, snødybde og tele i bakken, samt observasjoner av lagdeling i snøen. Sørpeskredfare vurderes i samarbeid med snøskredvarslingen.

I 2012 startet jordskredvarslingsgruppa i NVE å teste tjenesten, i samarbeid med Meteorologisk Institutt (MET), Statens Vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV). Hver arbeidsdag ble det gjort en vurdering av jordskredfaren i hele landet. Det ble utarbeidet et e-postvarsel som ble distribuert til interne og eksterne mottakere (SVV, JBV, met.no, NGU etc.) som fungerte som et testpanel. I oktober 2013 gikk jordskredvarslingen over i operativ modus, med vakt alle årets dager. En vurdering blir gjort både morgen og kveld, og varsom.no ble tatt i bruk.

 

Slik lager vi flom- og jordskredvarsler

Les mer om jordskredvarslingen (NVEs rapport 2017)