Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, rødt nivå for deler av Sør- og Midt-Norge (NVE)

Publisert: Gyldig: til 14.01.2022 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Det oransje varselet er nedgradert til gult fare nivå for resten av fredagen, siden skredaktivteten nå er avtagende.

Oppdatert informasjon - .

For noen kommuner i sør og øst av varslingsområdet har varslet blitt nedgradert til grønt farenivå, siden det har kommet mindre regn i disse områdene enn ventet.

Oppdatert informasjon - .

Oransje varsel videreføres til fredag for store deler av varslingsområdet.

Oppdatert informasjon - .

Varselet ble oppgradert til rødt nivå for flere kommuner i Vestland Fylke på grunn av spesielt stor fare for sørpeskred.

Type

Jordskred

Svært mange jord-, sørpe- og flomskred er forventet. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, veg eller jernbane. Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert. Størst fare forventes fra natt til torsdag. Sørpeskred løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. For flom- og jordskred er bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring spesielt utsatt. Med gjeldende prognose, er indre strøk av Vestlandet og Midt-Norge særledes utsatt. Det ventes 100-150 mm, lokalt nærmere 200 mm i perioden onsdag-torsdag. Høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting.
Fare øker Onsdag morgen 12. jan. 2022
Fare minker Fredag kveld 14. jan. 2022
Høyde 0 - 2000 moh
Konsekvens Svært mange skredhendelser forventes. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, veg eller jernbane. Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger. Flom- og sørpeskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Sørpeskred kan ha lang rekkevidde, også i slakt terreng.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Vær oppmerksom på mulige sørpeskred også i slak terreng. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.
Betydning av varselnivå Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Rødt nivå er det høyeste av våre varslingsnivåer.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).