Tørke-, flom- og jordskredåret 2021

Publisert: 09.02.2022

Vannåret 2021 kan best beskrives som et kontrastenes år, med flere perioder med tørke og andre perioder med mye vann som førte til flom, jordskred- og sørpeskredfare.

Målselva i Målselv, Troms og Finnmark 02. juni 2021. Foto: Turid Haugen, NVE, Varsom Regobs

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte ut totalt 70 jordskredvarsel og 129 flomvarsel i 2021. Det var 54 dager med varsel om jordskredfare på gult nivå, og fire på oransje nivå. For flom var det 90 dager med varsel om flom på gult nivå, og sju på oransje nivå. I tillegg var det ca. 22 dager med varsel om styrtregn utstedt av Meteorologisk institutt (MET) i løpet av sommeren. 

Fem store flom- og jordskredhendelser fra 2021 er godt dokumentert i databasen www.flomhendelser.no. Der finner man informasjon om ­hendelsene, vist i kart, tekst, bilder og video. I tillegg finner man informasjon om tidsforløp, hydrologiske og meteorologiske observasjoner, vær og varsler, samt skader.

Kald og relativt snøfattig vinter førte til vintertørke

Mens vinteren 2020 var tidenes mest snørike vinter som er målt, ble starten av vinteren 2021 både kald og snøfattig spesielt på Vestlandet, Trøndelag, Nordland og Troms. Dette førte til vintertørke langs kysten fra Vestlandet til Troms. Svært lav grunnvannstand, lite vannføring i bekker, frost i bakken og is i elver skapte utfordringer flere steder. Flere vannverk i Nordland og Troms meldte om problemer med vannknapphet, flere grunne brønner gikk tomt for vann og vannledninger frøs. Les nyhetssaken om vintertørken 2021.

Faktisk ble januar 2021 den kaldest januar måneden på ti år og den tørreste siden 2010 ifølge MET. Les om været i 2021 (met.no) i METs egen i nyhetssak.  

Sørpeskred i deler av Nord-Norge i slutten av februar

Lite snø og kaldt vær førte også til krevende snøskredforhold i store deler av landet i februar. Den langvarige kuldeperioden skapte et snødekke bestående av et relativt porøst snølag som gjorde at den kunne lagre mye vann. Et kraftig mildvær med regn førte til sterk snøsmelting i slutten av februar. Som følge av frossen bakke og islagte bekker ble vannet fra snøsmeltingen hindret fra å drenere ned i jorda, noe som førte til vannmettet snø og utløsning av mange våte snøskred og sørpeskred i Nordland og Troms. En bilfører miste livet 25. februar da et sørpeskred traff bilen han kjørte på riksveg 80 i Fauske.

Snøpropp i elv skapte flomfare i Rana i mars og april

En snøpropp som følge av et snøskred i Stormdalsåga i Rana førte til oversvømmelser og fare for flombølge nedover vassdraget. NVE sendte ut gult farevarsel for flom og frarådet opphold langs elva fra slutten av mars. Observasjoner i felt, vannføringsmålinger og satellittbilder viste at området ble naturlig drenert og fare for flom var over den 19. april.

Stor vårflom i Troms og Finnmark 11.-14. juni

Vårflomperioden startet i Sør-Norge i midten av mai med flom på gult nivå i flere av vassdragene etter en uke med regnbyger og relativt varmt vær.  Vårflommen i Nord-Norge førte til større flommer på oransje nivå, stengte veier og jordskred. En bru ved Kvænangen ble tatt av vannmengdene. Rapport om vårflommen 2021 (flomhendelser.no) er publisert på flomhendelser.no.

Alvorlig styrtregn i Tyskland i juli, mindre alvorlige episoder i Norge

Mellom 12. og 15. juli 2021 falt det kraftig regn over Vest -Tyskland, Belgia og Frankrike. Med minst 184 dødsfall er flommen den dødeligste naturkatastrofen i Tyskland siden 1962. Flommen i Tyskland skyldtes styrtregn over et stort område.

Det ble også flere styrtregnepisoder i Sør-Norge, bl.a. var det styrtregn i Rogaland 27. juli (pdf) med verdi høyeste nedbørmengder på ca. 40 mm/1t, og styrtregn i Tjøme Vestfold (pdf). Ifølge Meteorologisk institutt ble det 29. juli satt seks styrtregnrekorder på Tjøme med blant annet ca. 79 mm i løpet av en time. 

Sommertørke på Vestlandet

Svært lite nedbør i sommer førte til lav grunnvannstand, og liten vannføring i elver i Vestland fylke og i sørlige deler av Møre og Romsdal. Lite vann førte til utfordringer for fiske, kraftproduksjon, landbruket og vannforsyning. Tørken på Vestlandet utvidet seg til Rogaland og vestlige deler av innlandet, Viken og Telemark. Hele Sør-Norge sør for Trøndelag begynte å bli uvanlig tørr i starten av september, men situasjonen forbedret seg raskt i starten av oktober.

En våt høst førte til flere episoder med flom og jordskredhendelser

Restene av den tropiske stormen “Odette” traff Nord-Norge onsdag 22. september. Flere veier ble vasket vekk, en bru ble tatt av vannmasser og et flomskred inntraff i Lofotodden nasjonalpark. I starten av oktober ble det flom opp mot oransje nivå i flere små elver i deler av Østfold, på Romerike og enkelte små vassdrag som drenerer mot Mjøsa observert. Som følge av flere nedbørsrekorder i Trøndelag for november ble det bl.a. observert en 50-års flom ved en vannføringsstasjon i Stjørdalsvassdraget. Det ble også rapportert om en rekke stengte veier på grunn av jordskred og oversvømmelser, samt overvann og vann i kjellere. I siste halvdel av desember førte mye regn kombinert med sterk snøsmeltning til flere jordskred, sørpeskred og omfattende oversvømmelser bl.a. i Vuku. Det ble også observert 50-års flom i Verdalselva og isgang i Driva og Gaula.

I disse digitale rapporter publisert i flomhendeler.no kan du lese mer om de mest alvorlige hendelsene denne høsten: