Fare for flom og jordskred i Trøndelag og Nordland 20.-21.09.2019 - Hva kan du gjøre?

Publisert:

Oppdatert fredag kl. 21:30. Det ventes fortsatt mye regn nord i Trøndelag og sør i Nordland natt til lørdag 21. september. NVE har utstedt varsel om jordskredfare og flomfare og følger situasjon nøye. Gode forberedelser er viktig for å redusere faren for skader. Det gis her en oppdatert status og enkle råd om hva du kan gjøre for å forberede deg på flom og jord.

Flom i Jølstra i Sogn og Fjordane 15.09.2019 Foto: Anders Muldsvor NVE

 

Mye nedbør sør i Trøndelag fra natt til fredag og gjennom dagen har bidratt til at deler av Nea og Nidelvvassdraget nå er på gult nivå. Det er registrert 20-45 mm de siste 12 timene flere steder Trøndelag og Sør i Nordland. Det er Fosen som foreløpig har fått mest nedbør. Ifølge meteorologisk institutt er det kl. 20 registrert 42 mm/12t på Åfjord og 30 mm/12t i Namsskogan i Trøndelag og 26 mm/12t i Majavatn i Nordland

Nedbørmengdene er foreløpig ikke veldig store og vannføringene er kl.21 under flomnivå i store deler av Trøndelag og sør i Nordland. Vannføringene er stigende nord i Trøndelag og sør i Helgeland og mengde nedbør gjennom natten vil være avgjørende om flomnivå nås. Nye varsler blir oppdatert innen kl. 11 i morgen  

Det er kl. 21:30 ikke meldt flomskader eller skredhendelser i varselområdet.

 

NVE utstedte torsdag et varsel om flomfare på oransje nivå nord i Trøndelag og sør i Nordland. Deler av det opprinnelige varslingsområdet er blitt nedgradert fra oransie til gult nivå. Fredag ettermiddag ble området med gult nivå utvidet til også å gjelde kommunene langs Nidelva.

Det også utstedt varsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for samme område. Fare for flom og skred ventes å øke fra fredag ettermiddag/kveld som følge av mye regn, 40-100 mm på 24 timer ifølge Meteorologisk institutt.

- Hvis det kommer mye regn i midtre strøk nord i Trøndelag, er det Namsen som er det mest utsatte vassdraget, sier Ann-Live Øye Leine, vakthavende flomvakt i NVE. Vi opprettholder derfor oransje varsel for dette området.

- Oransje er det nest høyeste av våre varselnivå og tilsier en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, sier Ann-Live Øye Leine. Mye regn nord i Trøndelag og Sør i Nordland vil gi økende vannføring i små og store vassdrag. Det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Det anbefales å flytte og sikre verdier fra flomutsatte områder, fortsetter Ann-Live Øye Leine.

- Vannføringen i Nidelva har også økt mer enn forventet og er nå på gult nivå. Det ventes ytterligere økning der pga. tapping fra Selbusjøen, men det opprettholdes varsel på gult nivå. Vi oppfordrer alle til å holde seg på god avstand fra flomstore elver, som f.eks. Namsen og Nidelva, fortsetter Ann-Live Øye Leine.

- Jordskredfaren er vurdert å være på gult nivå. Det ventes noen skredhendelser som kan medføre skader lokalt og noen stengte veier. Enkelte store hendelser kan også forekomme, sier Søren Boje, vakthavende jordskredvakt i NVE. Både ved flom og jordskredfare anbefaler vi å sørge for å holde vannveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna, tilføyer Søren Boje.

Meteorologisk institutt har også utstedt varsel om mye regn for samme området. Se oppdaterte varsel for fredag og lørdag.  Varslingstjenestene følger situasjonen nøye. Varslene fra NVE blir oppdatert innen kl 15:00 fredag og kl. 11 lørdag.

 

Tiltak og råd: 

Det er fare for at enkelte veier bli stengt pga. av skredhendelser eller oversvømmelser.

Hold deg oppdatert om værprognoser (yr.no), værradar og varsel (yr.no, varsom.no). Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf 22 07 30 00 tast 3).

Ikke oppsøk fare: Vi fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Gjør tiltak for å begrense skader: Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt.

Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare.

Spesielt for flom:

  • Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere.
  • Følge med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser (varsom.no og yr.no).
  • Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. 
  • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.

Spesielt for jord- og flomskred:

  • Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
  • Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
  • Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.

Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt.

Flomfaren og jordskredfaren lokalt må vurderes av lokal beredskapsmyndighet (kommunen) som eventuelt i samarbeid med politiet, iverksetter nødvendige tiltak.

I tilfeller der flom- eller jordskredsituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet, bør det vurderes om ekstern kompetanse på hhv. vassdragsteknikk/flomvurdering eller geoteknikk/geologi må innhentes.