Tørken i Norge. Oppdatert status 2. oktober 2018.

Publisert:

Etter mye regn i store deler av Norge i september er tørken stort sett over. Perioden mellom svært tørt og svært vått har vist seg å være kort. I store deler av Midt-Norge og Sør-Norge har det de siste ukene vært store utfordringer på grunn av overvann, flom og jordskredfare. Grunnvannstanden er imidlertid fortsatt lavere enn normalt i sørøstlige deler av Østlandet. Målingene på NVEs referansestasjoner viser at grunnvannstanden i dette området nå er økende, men på enkelte steder fortsatt svært lav.

Vismunda, sideelv til Gudbrandsdalslågen. Svært lav vannstand, 5. juli 2018. Foto: Tommy Skårholen/NVE


Til sammen i mai, juni og juli kom det bare omkring halvparten av normal nedbør både i Sør-Norge, Trøndelag og deler av Nordland. Svært høye temperaturer i juni og juli ga også stor fordamping. Dette førte til svært lav grunnvannsstand i store deler av Norge, veldig liten vannføring i elver og lav vannstand i vannreservoar. I august kom det ifølge Meteorologisk institutt, ca 60 % mer nedbør enn normalt i store deler av Norge. Unntaket var sørøstlige deler av Sør-Norge som fikk mindre enn 50-70 % av normalnedbøren.

I september kom det rekordmye nedbør i store deler av Sør-Norge, særlig på Vestlandet. Ifølge Meteorologisk institutt falt det for eksempel 500 mm nedbør i Hornindal i Nordfjord i løpet av måneden, mer enn noen gang observert i september siden målingene startet i 1895. Det kom ca. 50 % mer nedbør enn normalt over store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nordland i september. På Sør-Østlandet var nedbørmengdene omtrent normale i samme måned.

- Tørken er nå definitivt over nå i nesten hele Norge. Rekord mye nedbør har skapt andre utfordringer i form av overvann, flom og jordskredfare, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE. I løpet av noen uker har situasjon snudd fra tørke-tilstand til flom-tilstand i store deler av Norge.

- Sørøstlige deler av Østlandet er imidlertid fortsatt tørrere enn normalt, tilføyer Hervé Colleuille. NVEs målinger viser at grunnvannstanden nå øker igjen på de fleste stedene. Det kan imidlertid fortsatt ta tid før vannstanden i alle brønner og drikkevannskilder er på normalt nivå igjen. Flere stasjoner i dette området hadde i august og september en grunnvannstand som var blant de laveste observasjonene for denne tiden av året, tilnærmet nivået i tidligere tørkeperioder, som i 2010, 2006 og 1996.

På flere steder førte tørken i sommer til at brønner og andre drikkevannsmagasiner gikk tomme, eller nesten tomme. Flere kommuner innførte sparetiltak. Det ble også målt veldig liten vannføring i flere vassdrag og lav vannstand i vannreservoar generelt. Tørken hadde store konsekvenser med bl.a. skogbrannfare, avlingssvikt i jordbruket med påfølgende nedslakting av dyr, begrenset drikkevannsforsyning, skader på økosystemer og økt strømpris. Flere episoder med kraftig regn har bidratt til å gradvis fylle opp grunnvannsmagasiner, brønner, andre drikkevannreservoar og kraftmagasiner. På de fleste stedene er situasjonen nå normal eller kraftig forbedret.Klikk her for større kart.

**Kartene over viser grunnvannstand i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i perioden 1981-2010. Fargene i bakgrunnen er basert på beregninger med en hydrologisk modell. Sirklene på kartene representerer målinger fra NVEs stasjonsnett for grunnvannstand sammenlignet med normalt.

Klasseinndelinger er: Svært høy grunnvannstand (over 95-persentil); Høy (mellom 75- og 95- persentil); Normal (mellom 25- og 75-persentil); Lav (mellom 5- og 25-persentil); Svært lav (under 5-persentil) betyr at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.
Kilde: Senorge.no (Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk institutt.

Seksjonssjef Hervé Colleuille: 945 21 657 / hec@nve.no

Flomvarsling: 404 36 000 / flomvarsling@nve.no

Jordskredvarsling: 400 28 777 / jordskredvarsling@nve.no

Årsaken til denne tørken er den nedbørfattige våren og sommeren (mai, juni og juli) og lange perioder med svært høye temperaturer som ga stor fordampning. De siste periodene med tørke i Sør-Norge var 2010 (kun Agder og Rogaland), 2006, 2002-03 og 1995-96.

I Norge skyldes de mest alvorlige tørkeperioder ofte en kombinasjon av sommertørke som går direkte over i en vintertørke (som i 2002-03) eller en vintertørke som fortsetter med sommertørke (som i 1995-96 og 2010).

Norge må forberede seg på flere alvorlige tørker.

Samleside hydrologiske sanntidsdata

På senorge kan man selv følge med på grunnvanntilstanden: http://www.senorge.no/ (velg som arealdata: Vann, grunnvanntilstand, Observasjoner: Velg Punkt/Linjedata «Grunnvann siste obs»)

Eller trykk her for direkte link

NVE mottar mange henvendelser om vannuttak fra elver og vann, og oppfordrer alle til å vise aktsomhet og til å unngå uttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag.

Les mer på: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/vis-aktsomhet-ved-vannuttak/

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets nasjonale senter for kunnskap om grunnvann, og arbeider tett sammen med NVE som forvaltningsmyndighet for vann- og energiforsyning i Norge.

NGU inviterer nå til digital dugnad, og ber folk melde inn dårlig kapasitet i drikkevannsbrønner.

Les mer: http://www.ngu.no/nyheter/gir-bronnen-din-lite-vann-i-sommer