Tørken i Norge. Oppdatert status 23. august 2018.

Publisert:

Mye regn de siste to ukene har ført til en bedring i grunnvannstanden og i elvevannføringen i store deler av Norge. Det er imidlertid fortsatt svært lav og synkende grunnvannstand i østlige deler av Sørlandet og i sørligste deler av Østlandet.

Kart over grunnvanntilstand 14., 22. og 30. august**. Kilde: senorge.no

Se større versjon av kartbildet.

Siden 1.mai i år har det kun kommet rundt halvparten av normal nedbør for månedene mai, juni og juli, både i Sør-Norge, Trøndelag og i deler av Nordland. Svært høye temperatur i juni og juli ga også stor fordamping. Dette førte til svært lav grunnvannsstand i store deler av Norge og veldig liten vannføring i elver og lav vannstand i vannreservoar. Tørken har hatt store konsekvenser i Norge: skogbrannfare, redusert matproduksjon, begrenset drikkevannsforsyning, skader på økosystemer og økt strømpris.

Situasjonen har nå bedret seg i store deler av Norge, men vi kan ikke avlyse tørken helt ennå, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE.

I deler av Sør-Norge trengs det fortsatt betydelig mengder nedbør over flere uker for å komme tilbake til en normal situasjon. Det gjelder særlig sørøstlige deler av Sør- og Østlandet der grunnvannsnivået er svært lavt og fortsatt synkende, tilføyer Hervé Colleuille.
Det ventes ikke store mengder nedbør i dette området de neste 10 dager, og situasjonen vil derfor kunne forverres noe. Flere stasjoner i dette området har nå en grunnvannstand som er blant de laveste observasjonene for denne tiden av året, tilnærmet nivået som tidligere tørkeperioder i 2010, 2006 og 1996. 

På flere steder i Sør-Norge har tørken ført til at flere brønner og drikkevannsmagasiner har gått tomme, eller er nesten tomme for vann. Vårt råd til vannverk- og brønneiere er derfor fortsatt å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasiner med tanke på forsyningsberedskapen utover høsten, sier Hervé Colleuille. Flere kommuner har innført sparetiltak i løpet av sommeren. Disse tiltakene må opprettholdes så lenge situasjonen krever det.

Vi minner om at det er Fylkesmannen som har myndighet til å treffe vedtak om fordelingen og gjennomføringen av vannuttak i knapphetssituasjoner. Les mer om dette her.

Se også tidligere statusrapporter.

 

**Kartene for 1. 14. og 23. august viser aktuell og prognosert grunnvannstand i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i perioden 1981-2010. Fargene i bakgrunnen er basert på beregninger med en hydrologisk modell.

Sirklene på kartene for 1. og 14. august representerer målinger fra NVEs stasjonsnett for grunnvannstand sammenlignet med normalt.

Klasseinndelinger er: Svært høy grunnvannstand (over 95-persentil); Høy (mellom 75- og 95- persentil); Normal (mellom 25- og 75-persentil); Lav (mellom 5- og 25-persentil); Svært lav (under 5-persentil) betyr at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.

Seksjonssjef Hervé Colleuille: 945 21 657 / hec@nve.no

Flomvarsling: 404 36 000 / flomvarsling@nve.no

Jordskredvarsling: 400 28 777 / jordskredvarsling@nve.no

Årsaken til denne tørken er den nedbørfattige våren og sommeren (mai, juni og juli) og lange perioder med svært høye temperaturer som ga stor fordampning. De siste periodene med tørke i Sør-Norge var 2010 (kun Agder og Rogaland), 2006, 2002-03 og 1995-96.

I Norge skyldes de mest alvorlige tørkeperioder ofte en kombinasjon av sommertørke som går direkte over i en vintertørke (som i 2002-03) eller en vintertørke som fortsetter med sommertørke (som i 1995-96 og 2010).

Norge må forberede seg på flere alvorlige tørker.

Samleside hydrologiske sanntidsdata

På senorge kan man selv følge med på grunnvanntilstanden: http://www.senorge.no/   (velg som arealdata: Vann, grunnvanntilstand, Observasjoner: Velg Punkt/Linjedata «Grunnvann siste obs»)

Eller trykk her for direkte link

NVE mottar mange henvendelser om vannuttak fra elver og vann, og oppfordrer alle til å vise aktsomhet og til å unngå uttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag. 

Les mer på: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/vis-aktsomhet-ved-vannuttak/

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets nasjonale senter for kunnskap om grunnvann, og arbeider tett sammen med NVE som forvaltningsmyndighet for vann- og energiforsyning i Norge.

NGU inviterer nå til digital dugnad, og ber folk melde inn dårlig kapasitet i drikkevannsbrønner.

Les mer: http://www.ngu.no/nyheter/gir-bronnen-din-lite-vann-i-sommer