Bratthet- og utløpsområdekart

Bratthetskart med korte, middels og lange utløpsområder. Noen skred kan ha enda lengre utløp enn det som vises på kartet.

Utløpsområdekart

Utløpskartet viser korte, middels og lange utløp som 3 områder av forskjellig nyanser i blått. Fra forskning, så kan vi si at i gjennomsnitt over et større område og over mange år, så vil halvparten av skredene som løsner, gå lenger enn korte utløp. Samtidig vil et av fire skred gå forbi det vi kaller for middels utløp, mens et av tjue skred vil kunne gå lenger enn det vi kaller lange utløp. Utløpsområdekartet vil altså ikke vise alle mulige skredutløp, og er et verktøy som er laget for friluftsferdsel i skredterreng. Det må ikke brukes for å planlegge bygg og infrastruktur. 

Med andre ord: kartet kan brukes for å unngå de verste områdene, men kan ikke gi deg 100% sikkerhet. 

Ser vi på alle dødsulykkene fra sesongen 2018/2019,  var samtlige omkomne innenfor det vi omtaler som middels utløp. Dette betyr ikke at du er trygg for snøskred utenfor middels utløp, men jo lenger ut eller bort fra utløpsområdet du beveger deg på tur, jo mindre risiko er det for at et evt. snøskred vil nå deg, og mulighetene for fjernutløsning minker også.

Bratthet-utløpsområdekartet viser hvor langt skred normalt sett pleier å gå sammen med løsneområdene. Det vil si at i noen tilfeller kan skred gå vesentlig lengre enn det som er vist på kartet. Vi håper vi at dette kartet skal gjøre det enklere å se hvor mulige utløpsområder er, og oppfordre til bedre rutevalg ved friluftsferdsel i og i nærheten av skredterreng. Til slutt er det opp til den enkelte å vurdere hva skredforholdene tillater fra dag til dag – om det kan løsne et skred vil avhenge av vær- og snøforholdene, gruppen på tur og hvordan terrenget er. 

Bratthetskart

Bratthetskartet viser områder brattere enn 27 grader. Områdene er markert med grønn farge for bratthet mellom 27 og 30 grader og med nyanser fra gult til rødt for terreng brattere enn 30 grader. De fleste snøskred trenger områder brattere enn 30 grader for å løsne. Tørre løssnøskred løsner vanligvis ikke i terreng under 35 grader bratt.  I svært bratt terreng vil det vanligvis ikke legge seg snø. Da vil det heller ikke være utløpsområder under slikt terreng.

I Varsom Regobs app kan du velge om du vil se bare bratthetskartet eller både bratthet og utløpsområdekartet. Du kan også se kartet i nettleser her

Snøskredterreng

Snøskred kan løsne overalt hvor det ligger snø og terrenget er bratt nok. For å vurdere hvor det er skredutsatt på tur, er det viktig å kunne gjenkjenne både hvor skred kan løsne og hvor langt de kan gå 

Løsneområdeter det området hvor et snøskred starter. For flakskred i lagdelt vintersnø er dette normalt i terreng som er brattere enn 30 grader. Tørre løssnøskred trenger ofte enda brattere terreng for å løsne.

Selv om et snøskred normalt ikke løsner i terreng slakere enn 30 grader, så kan man fortsatt være i noe som kalles for utløpsområdet. Husk også på at svært våte skred, sørpeskred, løsner i vesentlig slakere terreng. 

Utløpsområdeter det området hvor et snøskred stopper opp. Det betyr at selv om du står på et flatt område, så kan du bli tatt av snøskred hvis du har et løsneområde over deg. Dette kan skje hvis du selv fjernutløser et skred, hvis skredet løsner av seg selv (naturlig) eller hvis andre løser ut et skred i løsneområdet. 

Skredterreng er alt terreng som  enten er løsne- eller utløpsområde. Det lettere å unngå skredterreng hvis du kjenner terrenget. Bratthetskartet er noe de fleste kjenner til, og det brukes flittig i turplanlegging. Bratthetskartet viser terreng som er over 27 grader bratt, dette er for å vise hvor det kan være løsneområder 

Utløpsområde og skredstørrelse 

Hvis du lurer på hvor store skredene kan bli den aktuelle dagen, så er det noe du kan finne i snøskredvarselet på Varsom.no. Husk at skredstørrelsen som blir omtalt i varselet er den vi forventer mest av, enkelte skred kan bli større. Vil du lære mer om hva de forskjellige begrepene for snøskredstørrelse betyr, så kan du lese mer om det her. 

 

 

Bratthetskart for snøskred viser bratt terreng (over 27°). Brattheten beregnes fra en nasjonal terrengmodell for Norge og en terrengmodell for Svalbard.

I Norge oppdateres nasjonal detaljert høydemodell kontinuerlig med nye laserdata på hoydedata.no, planlagt ferdig i 2022. NVE oppdaterer derfor bratthetskartet årlig frem til 2022. Siste oppdatering er gjort per 29. juni 2020. Når høydemodellen er ferdig, så vil bratthetskartet være basert på en terrengmodell med en meters oppløsning for hele fastlands-Norge. Frem til 2022 vil enkelte fjellområder i Norge være basert på en eldre terrengmodell (DTM10) som er laget fra høydekurver og høydepunkt fra felles kartdatabase (FKB).

På Svalbard brukes en terrengmodell med en oppløsning på 20x20 meter. Terrengmodellen dekker hele landarealet av Svalbard. Mer informasjon om terrengmodellen kan finnes her.

Matematikken bak beregningene av bratthet fra en terrengmodell forklares i detalj her.

Kort fortalt, så brukes en terrengmodell som input.
Fra denne beregnes potensielle løsneområder basert på bratthet og "wind-shelter", en slags kurvatur parameter eller "hvor snøen vil legge seg opp" parameter.
Fra løsneområdet brukes en modell som beregner utløp basert på alfavinkelen (TauDEM). Fra Lied og Bakkehøi, 1980 vet vi at et median-skred går til ca. 32 grader alfavinkel. 75 prosentilet er 27 grader og 95 prosentilet er 23 grader. Dette er tersklene som brukes til å modellere korte, middels og lange utløp.
Vi har også gjort interne studier og sett på alfavinkler fra ca. 18,000 skred i Troms (Satskred) og et datasett over ca. 19,000 skred i alpene. Disse datasettene gir nesten eksakt samme resultater som Lied og Bakkehøi fant i 1980.

Teknisk beskrivelse av programvare som er brukt og hvordan det funker kan leses om i punkt 2.3 og 2.4 i denne artikkelen:

Bratthet og utløpskart - tegnforklaring
I Varsom Regobs app kan du velge å vise støttekart med både bratthet og utløpsområder.

Du kan velge å skru av og på bratthets og bratthet + utløpsområdekartet under kartvalg i menyen i Varsom Regobs app