SKREDFAREGRADEN

Faregraden som oppgis er den høyeste forventede faregraden som gjelder for et areal av minimum 100 km2 i varslingsområdet fra kl 00 til kl 24 (for et døgn). Vi bruker den europeiske skredfareskalaen. Hvis det er stor variasjon av faregrad innenfor varslingsområdet eller gjennom døgnet skal dette presiseres i varslingsteksten. 

Faregraden beskriver altså sannsynlighet for snøskred over et større område og kan ikke settes/brukes for enkeltheng.

Skredfaregraden settes på bakgrunn av hvilke skredproblemer som forventes og alle egenskapene ved dem. Det som er med på å bestemme faregraden er:

En matrise blir så brukt for å fastsette regional faregrad.