Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varslingsnivåer for flom- og jordskredvarsling

Varslingsnivået sier noe om hvilken grad av aktsomhet eller oppmerksomhet mottaker av varsel bør ha og hvilke tiltak man kan gjøre for å forebygge skader.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Skadeomfanget er relatert til en kombinasjon av sårbarhet (dvs. infrastruktur og øvrig skadepotensial) i varslingsområdet og varslingsnivå – ikke til varslingsnivået alene.
 • Flom- og jordskredvarsler kan være gyldige for ulike geografiske områder selv om de er utstedt for samme tidsperiode.
 • Flom- og jordskredvarsler kan ha ulike varighet/gyldighetstid selv om det er varslet for samme områder.

Om varseltypene

Et flomvarsel indikerer fare for flom i elver og sjøer:

 • Oversvømmelser langs sjøer og elveløp i relativt flatt terreng/landskap.
 • Erosjonsskader langs elveløp, som blant annet kan medføre undergraving og at elver tar nye løp.


Et jordskredvarsel indikerer fare for jord-, sørpe- og/eller flomskred:

 • Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger
 • Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring.
 • Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og kan deretter følge bekkeløp og bratte skråninger.
 • Ved jord- og flomskredfare er det også økt fare for vannutløste steinsprang.

Kvikkleireskred og enkelte leirskred skyldes prosesser med svært treg responstid eller menneskelig aktivitet og inngår ikke i jordskredvarslingen.

Et varsel om styrtregn fra Meteorologisk institutt, utarbeidet i samarbeid med NVE, indikerer stedvis og kortvarig fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Les mer om varsel om styrtregn.

Tiltak og råd

 • Abonner på varsel fra varsom.no.
 • Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer og hjelpemidler på varsom.no.
 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (bil, campingvogn langs elver og bekker) og utsatte steder (for eksempel kjellere).
 • Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.
 • Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring og bratte skråninger.
 • Kommune, statsforvalteren og andre beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser både på oransje og rødt varslingsnivå; i enkelte, sjeldne tilfeller også på gult nivå.
 • Les mer om forebygging av skader ved flom- og jordskredfare her.