Beredskap mot snøskred

Vurder beredskapsnivå og tiltak ut fra varslet faregrad og skredproblem.

Hva betyr snøskredvarslet for deg som har ansvar for beredskap og krisehåndtering?

Kommunene bør ha informasjon om skredutsatt bebyggelse og infrastruktur i sine risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). De som forventer et snøskredproblem ved høy skredfare bør ha en plan for å håndtere dette. Informasjon om skredutsatte kommuner bør finnes i statsforvalterens ROS-analyser.

Andre som har anlegg, infrastruktur, personell eller aktivitet i skredutsatte områder bør ha ROS-analyser og beredskapsplaner for å unngå ulykker og skader fra snøskred.

Varsler på fastlandet og Svalbard

Vi overvåker snøskredfaren i hele Norge og på Svalbard i perioden fra 20. oktober til 20. juni.

Hvis det ventes snøskredfare på faregrad 4 - stor eller 5 - meget stor, så vil vi

 • Publisere varsel om dette for det aktuelle område på Varsom.no, normalt før kl 14.
 • Sende melding om dette til statsforvalteren, hovedredningssentralen og Meteorologisk institutt

Beredskapsansvarlige og andre interessert oppfordres til å abonnere på varslene.

Statsforvalteren skal videreformidle beskjed om varsel på faregrad 4 - stor og 5 - meget stor til aktuelle kommuner i sitt fylke.

Statsforvalteren og Meteorologisk institutt skal kvittere for mottatt varsel på faregrad 5 - meget stor.

Daglig varsling fra 1. desember til 31. mai

Vi varsler daglig for 24 regioner. Disse  er 2000-8000 km2 store og det varsles høyeste faregrad innenfor hver region. Det er 12 faste regioner i Nord-Norge, 11 i Sør-Norge og 1 på Svalbard. I de faste regionene har vi et observatørkorps som leverer to til tre observasjoner fra hver region hver uke. Det gir tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det er snøskredfare på alle nivåer (fra faregrad 1 til faregrad 5). For skredutsatt bebyggelse og infrastruktur, samt ferdsel i skredterreng bør egne vurderinger gjøres.

Hva kan faregraden bety for beredskapsapparatet?

Faregrad 5 - meget stor snøskredfare

 • Forekommer sjelden og er en ekstremsituasjon.
 • Mange svært store (størrelse 4) naturlig utløste skred forventes. Ekstremt store (størrelse 5) naturlig utløste skred kan også forekomme.
 • Du må unngå alt skredterreng.
 • Skred ventes treffe skredutsatte veier og bebyggelse.
 • Mange skredutsatte veier ventes stengt og bebyggelse evakuert.
 • Strømforsyning og kommunikasjon forventes rammet.

Faregrad 4 - stor snøskredfare:

 • Forekommer normal noen få dager hver vinter og kan være en alvorlig situasjon.
 • Noen svært store (størrelse 4) og flere store (størrelse 3) naturlig utløste skred forventes
 • Du bør unngå skredterreng.
 • Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse.
 • Noen skredutsatte veier ventes stengt og bebyggelse kan bli evakuert.
 • Strømforsyning og kommunikasjon kan bli rammet.

Faregrad 3 - betydelig snøskredfare:

 • Forekommer normal flere dager hver vinter og kan være krevende situasjon.
 • Enkelte store (størrelse 3) eller svært store (størrelse 4) naturlige utløste skred kan forekomme.
 • Du bør unngå skredterreng.
 • Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.
 • Veier kan bli stengt og bebyggelse kan bli evakuert.
 • Trafikkrestriksjoner kan innføres på de mest skredutsatte vegene.
 • Strømforsyning og kommunikasjon kan bli rammet, men det vil forekomme sjeldent.
 • Skredproblem(ene) i varslet gir deg viktig informasjon om hvor og hvorfor det er mest skredfare og hvor store skred som kan ventes.

Beredskapsplaner

Beredskapsplaner bør inneholde informasjon om hvilke skredbaner som kan true bebyggelse, veier, anlegg og infrastruktur. De bør videre beskrive hvilke tiltak som skal igangsettes, av hvem og når.

Tiltak kan typisk være:

 • Overvåking/varsling for kjente skredbaner
 • Evakuering av bebyggelse
 • Ferdselforbud
 • Stenging eller kontrollert trafikkavvikling på veier, jernbane eller skuterløyper
 • Aktiv skredkontroll, hvor skredfaren reduseres ved å utløses skred kontrollert og sikkert
 • Restriksjoner på ferdsel. For eksempel kan turoperatører avlyse turer eller velger bort terreng med høy skredfare, skoler avlyse/utsette uteaktiviteter som snøhuletur eller fjelltur, og bedrifter avlyse/utsette arbeid i skredutsatt terreng.
 • Informasjonskampanjer. For eksempel kan ulike aktører som politi, kommuner, reiselivet, osv, henvise til varslene og rådene på varsom.no, samt gi gode råd om skredtrygge alternativer lokalt.

Kommunene bør videreformidle varslene

NVE oppfordrer kommunene om å videreformidle snøskredvarsler på faregrad 4 og 5 til aktuelle aktører i sin kommune som alpinanlegg, hotell med skiturister med flere.

Kommunene er ansvarlige for sine innbyggere

Kommunene bør ha etablert nødvendige systemer, som iverksettes ved mulig skredfare. Skredutsatt bebyggelse bør være kjent for kommunene og kartlagt i ROS-analysen. Beredskapsplanen bør beskrive når og hvor evakuering skal vurderes. For skredutsatt bebyggelse gir lokal overvåking og varsling for kjente skredbaner et bedre grunnlag for å vurdere når og hvor det bør evakueres. Snøskredfaren lokalt må vurderes av personer med relevant kompetanse og erfaring. Slik det er i dag bør de fleste kommuner bruke ekstern kompetanse til dette.

Kontakt din kommune hvis du har spørsmål og bekymringer for mulig snøskredfare mot ditt hus.

Ved faregrad 4 eller 5 eller der lokal kunnskap/skredhistorikk tilsier at bebyggelse kan være truet bør behovet for ekstern kompetanse vurderes.