Tørken i Norge. Oppdatert status 1. august 2018

Publisert:

Det har kommet noe nedbør i form av lokale byger over store deler av landet siste uke. Dette har ført til økning i grunnvannstanden flere steder. Det er imidlertid fortsatt lav grunnvannstand i store deler av landet, spesielt i Trøndelag og store deler av Sør-Norge.

Kart over grunnvanntilstand 25. juli (venstre), 31.juli og prognose for 8. august.*

 

Det har kommet noe nedbør i form av lokale byger over store deler av landet siste uke, spesielt Sør-Norge. Dette har ført til en bedring av grunnvannstilstanden i de områdene som har fått mest nedbør. Det er imidlertid fortsatt mange steder som har lav og svært lav grunnvannstand som følge av at de har fått lite nedbør i månedene mai, juni og juli, flere steder bare inntil halvparten av normalt. Dette gjelder spesielt Trøndelag, deler av Nordland og deler av Østlandet.

Meteorologisk institutt varsler litt regn eller regnbyger over store deler av landet i løpet av de nærmeste dagene. Det vil sannsynligvis være store lokale variasjoner når det gjelder mengde, og dermed usikkert i hvor stor grad dette vil føre til en bedring av grunnvannstilstanden.

NVE har flere ganger i sommer kommet med en generell oppfordring til vannverkseiere om å følge nøye med på vannstanden i brønner og andre drikkevannsmagasin med tanke på forsyningssikkerheten av drikkevann. Denne oppfordringen gjelder fortsatt, spesielt der det heller ikke sist uke har kommet nedbør av betydning.

Vi minner om at det er Fylkesmannen som har myndighet til å treffe vedtak om fordelingen og gjennomføringen av vannuttak i knapphetssituasjoner. Les mer om dette her.

 Se også tidligere statusrapporter.

*Kartene for 25. og 31. juli og 8. august viser aktuell og prognosert grunnvannstand i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i perioden 1981-2010. Fargene i bakgrunnen er basert på beregninger med en hydrologisk modell.

Sirklene på kartene for 25. og 31. juli representerer målinger fra NVEs stasjonsnett for grunnvannstand sammenlignet med normalt.

Klasseinndelinger er: Svært høy grunnvannstand (over 95-persentil); Høy (mellom 75- og 95- persentil); Normal (mellom 25- og 75-persentil); Lav (mellom 5- og 25-persentil); Svært lav (under 5-persentil) betyr at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.

 Kilde: Senorge.no (Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk institutt).

 

Årsaken til denne tørken er den nedbørfattige våren og lange perioder med svært høye temperaturer som gir stor fordampning. De siste periodene med tørke i Sør-Norge var 2010 (kun Agder og Rogaland), 2006, 2002-03 og 1995-96. I Norge skyldes de mest alvorlige tørkeperioder ofte en kombinasjon av sommertørke som går direkte over i en vintertørke (som i 2002-03) eller en vintertørke som fortsetter med sommertørke (som i 1995-96 og 2010).

Samleside hydrologiske sanntidsdata

På senorge kan man selv følge med på grunnvanntilstanden: http://www.senorge.no/   (velg som arealdata: Vann, grunnvanntilstand, Observasjoner: Velg Punkt/Linjedata «Grunnvann siste obs»)

Eller trykk her for direkte link

NVE mottar mange henvendelser om vannuttak fra elver og vann, og oppfordrer alle til å vise aktsomhet og til å unngå uttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag. 

Les mer på: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/vis-aktsomhet-ved-vannuttak/

Flomvarsling: 404 36 000 / flomvarsling@nve.no

Jordskredvarsling: 400 28 777 / jordskredvarsling@nve.no

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets nasjonale senter for kunnskap om grunnvann, og arbeider tett sammen med NVE som forvaltningsmyndighet for vann- og energiforsyning i Norge.

NGU inviterer nå til digital dugnad, og ber folk melde inn dårlig kapasitet i drikkevannsbrønner.

Les mer: http://www.ngu.no/nyheter/gir-bronnen-din-lite-vann-i-sommer