Varsel fra Meteorologisk Institutt

Høy vannstand, gult nivå (MET)

Helgeland, Salten, Ofoten og Lofoten

Publisert: 16.11.2020 11:17 Gyldig: fra 17.11.2020 12:00 til 17.11.2020 15:00

Varseltype

Vannstand langs kysten og i fjordene

Trsdag ettermiddag er det ventet høy vannstand, estimert til 20-40 cm over høydene oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er på sitt høyeste rundt kl 13-14 tirsdag. Mer informasjon om tidevann og vannstandsvarsel finnes på sehavniva.no

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 17.11.2020 12:00:00
17.11.2020 15:00:00
Konsekvens Lokale oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.
Råd Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander nederst i strandsonen.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart